Korupcijos prevencija

Susidūręs su Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto darbuotojų korupcinio pobūdžio veikla asmuo gali kreiptis į:

 • Centro direktorę tel. 8 46 314673
 • Direktoriaus pavaduotoją bendriesiems reikalams tel. 8 46 342912
 • Direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams Tel. 8 46 300707
 • Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) karštoji linija – (85) 266 33 33 arba el. paštu: pranesk@stt.lt, arba faksu (8 5) 266 3307.

Gauti pranešimai apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

 • 2018 metais pranešimų negauta
 • 2019 metais pranešimų negauta
 • 2020 metais pranešimų negauta
 • 2021 metais pranešimų negauta
 • 2022 metais pranešimų negauta
 • 2023 metais pranešimų negauta

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) – įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS TEIKIAMA DĖL:

 • Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • Pavojaus aplinkai;
 • Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • Neteisėtos veiklos finansavimo;
 • Neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • Neteisėtu būdu įgyto turto;
 • Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • Kitų pažeidimų.

ASMUO INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ GALI PATEIKTI:

 • Centre žemiau nurodytais kontaktais;
 • Kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 • Viešai.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

PRANEŠĖJŲ APSAUGA Biudžetinėje įstaigoje Klaipėdos miesto socialinės paramos centre

Informaciją apie pažeidimą įstaigoje turi teisę pateikti asmuo, kurį su įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).
ASMUO, TEIKIANTIS INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ CENTRE, JĄ GALI PATEIKTI VIENU IŠ ŠIŲ BŪDŲ:

 • tiesiogiai kompetentingam subjektui;
 • Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą – Pranešimo forma.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.
Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.
Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

ASMUO INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ GALI PATEIKTI:

Susidūręs su Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto darbuotojų korupcinio pobūdžio veikla asmuo gali kreiptis į:

 • Centro direktorę tel. 8 46 314673
 • Direktoriaus pavaduotoją bendriesiems reikalams tel. 8 46 342912
 • Direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams Tel. 8 46 300707
 • Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) karštoji linija – (85) 266 33 33 arba el. paštu: pranesk@stt.lt, arba faksu (8 5) 266 3307.
 • Kompetentingą instituciją (prokuratūrą) tiesiogiai;
 • Steigėją– Klaipėdos miesto savivaldybę .

Tekstas atnaujintas2024-04-15, 19:15:54

Susisiekite su mumis

Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime