Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI PAGALBĄ Į NAMUS

Pagalba į namus skiriama:

 • suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas darbingumo lygis 0-55 proc. (neteikiama turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų);
 • senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis (nuo 70 metų specialiųjų poreikių lygio nustatymas nebūtinas) (neteikiama turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų);
 • šeimoms, kai šeimos nariai (sutuoktiniai, sugyventiniai) atitinka aukščiau išvardintuose punktuose numatytas sąlygas;
 • laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims (šeimoms);

Asmenys, norintys gauti pagalbą į namus, turi pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro), kurią Centras užregistruoja;
 • užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formas, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • rūpintojo ar globėjo paskyrimo dokumentus (jei asmeniui išduoti);
 • esant reikalui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu;

Kitos pagalbos į namus teikimo sąlygos:

 • asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam (gaunančiai) socialinę pašalpą arba asmeniui (šeimai) kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už 2,5 valstybės remiamų pajamų dydį, pagalba į namus teikiama nemokamai.
 • asmuo (šeima), kurio (kurios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra nuo 2,5 iki 3,0 valstybės remiamų pajamų dydžio už pagalba į namus moka pagal patvirtintą pagalbos į namus teikimo įkainį – 7,29 Eur/val., tačiau ne daugiau nei 5 procentus asmens (šeimos) pajamų;
 • asmuo (šeima), kurio (kurios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra nuo 3,0 iki 4,0 valstybės remiamų pajamų dydžio už pagalba į namus moka pagal patvirtintą pagalbos į namus teikimo įkainį – 7,29 Eur/val., tačiau ne daugiau nei 10 procentų asmens (šeimos) pajamų;
 • asmuo (šeima), kurio (kurios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra nuo 4,0 iki 5,0 valstybės remiamų pajamų dydžio už pagalba į namus moka pagal patvirtintą pagalbos į namus teikimo įkainį – 7,29 Eur/val., tačiau ne daugiau nei 15 procentų asmens (šeimos) pajamų;
 • asmuo (šeima), kurio (kurios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 5,0 valstybės remiamų pajamų dydį už pagalba į namus moka pagal patvirtintą pagalbos į namus teikimo įkainį – 7,29 Eur/val., tačiau ne daugiau nei 20 procentų asmens (šeimos) pajamų;
 • sprendimą dėl pagalbos į namus teikimo asmeniui priima Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;
 • esant sprendimui skirti pagalbą į namus, tačiau nesant galimybei iš karto pradėti ją teikti asmuo (šeima), pagal prašymo pateikimo datą yra įrašomas (įrašoma) į eilę pagalbai į namus gauti ir apie tai informuojamas raštu;

Teisės aktai reglamentuojantys pagalbos į namus skyrimą:

 • Lietuvos Respublikos 2006-01-19 Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
 • Lietuvos Respublikos 2006-06-14 vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl apmokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimas Nr. T2-51 „Dėl pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 22 d. Nr. AD1-897 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos ir pagalbos į namus teikimo kainų patvirtinimo

Kur turėtų kreiptis klientai arba jų artimieji?

 • Į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, Klientų aptarnavimo „vieno langelio principu“ tarnybą, adresu: Taikos pr. 76,  Tel. 31 18 95; 30 07 06;
  Klientai priimami be pietų pertraukos : I-IV nuo 8 iki 17 val., V - nuo 8 iki 15.45 val.

Tekstas atnaujintas2024-03-04, 13:51:42

Susisiekite su mumis

Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime