Centro nuostatai

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-259

 

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1 Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – Centras) yra biudžetinė įstaiga, teikianti prevencines, bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Klaipėdos miesto gyventojams. Centro savininkė yra Klaipėdos miesto savivaldybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba), kuri:

1.1. tvirtina ir keičia Centro nuostatus;

1.2. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;

1.3. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ar likvidavimo;

1.4. priima sprendimą dėl Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

1.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus.

1.6. tvirtina Centro darbo užmokesčio fondą bei didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių;

1.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose bei teisės aktuose ir Centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės mero (toliau – Savivaldybės meras) potvarkiais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 2. Centro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Centro veikla yra neterminuota.
 3. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo balansą, sąskaitas bankuose, nuostatus, antspaudą su pavadinimu bei kitą atributiką, logotipą.
 4. Centro viešieji pranešimai skelbiami interneto svetainėje www.klaipedaspc.lt.
 5. Centro buveinė – Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda, Centras veiklą vykdo šiais adresais: Taikos pr. 76, 93200 Klaipėda, ir Taikos pr. 107-61, 94202 Klaipėda.
 6. Jei veiklai, numatytai nuostatuose, įstatymų nustatyta tvarka reikalinga akreditacija, licencija (leidimas), tokią akreditaciją, licenciją (leidimą) Centras privalo turėti.

 

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS SRITIS, RŪŠYS, tikslas IR FUNKCIJOS

 

 1. Centro veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas.
 2. Centro veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra:

- nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla – 88.10;

- kitas keleivinis sausumos transportas – 49.39;

- kita niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla – 88.99;

- kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90.

 1. Centro tikslas didinti Klaipėdos miesto bendruomenės narių, patiriančių socialinę atskirtį, galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims ar šeimoms, neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims.
 2. Centro funkcijos:

11.1. rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų plėtros programas;

11.2. bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis;

11.3. teikti prevencines socialines paslaugas – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška;

11.4. teikti bendrąsias socialines paslaugas:

11.4.1. informavimas,  konsultavimas teikiamų įstaigoje socialinių paslaugų klausimais;

11.4.2. tarpininkavimas, atstovavimas ir lydėjimas;

11.4.3. socialinės rizikos asmenų, asmenų su negalia bei senyvo amžiaus asmenų aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus paramą;

11.4.4. transporto paslaugų asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, organizavimas ir teikimas;

11.4.5. sociokultūrinių paslaugų teikimas;

11.5. teikti specialiąsias socialines paslaugas:

11.5.1. pagalba į namus;

11.5.2. dienos socialinė globa asmens namuose;

11.5.3. socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;

11.6. vertinti asmens socialinių paslaugų poreikį, socialinės globos poreikį, asmens veiklą ir gebėjimą dalyvauti;

11.7. vertinti asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas;

11.8. rengti dokumentus, būtinus rūpybos įteisinimui, teikti juos teismui ir atstovauti rūpintinių interesams teisme bei vėliau kontroliuoti rūpintojų veiklą;

11.9. aprūpinti asmenis su negalia techninėmis pagalbos priemonėmis teisės aktų nustatyta tvarka;

11.10. įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją Klaipėdos mieste (neviršijant savininko sprendimu patvirtintų kvotų);

11.11. rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie įstaigoje teikiamas socialines paslaugas;

11.12. rengti finansines ir statistines ataskaitas įstatymų numatyta tvarka ir garantuoti jų teisingumą;

11.13. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Vykdydamas nuostatuose numatytą veiklą, Centras turi šias teises:

12.1. naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei šių nuostatų nustatyta tvarka;

12.2. naudoti įstaigos lėšas nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

12.3. kreiptis į savininką dėl įstaigos nuostatų papildymo ir pakeitimo;

12.4. savininko leidimu stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

12.5. gauti paramą ir teikti labdarą;

12.6. rengti ir įgyvendinti ilgalaikes strategines ir trumpalaikes programas ir projektus;

12.7. teikti pasiūlymus rengiant socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės norminių aktų projektus;

12.8. pagal savo kompetenciją bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su Lietuvos bei užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti įgyvendinant tarptautinius projektus;

12.9. teikti pasiūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl Centro teikiamų socialinių paslaugų ir vykdomų funkcijų organizavimo ir tobulinimo;

12.10. bendradarbiaujant su Socialinės paramos skyriumi analizuoti socialinės paramos poreikį Klaipėdos mieste.

 1. Centras gali turėti ir kitų teisių, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.
 2. Centras, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, privalo:

14.1. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis;

14.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

14.3. teikti savininkui ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas ir perspektyvinius planus;

14.4. garantuoti Centro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

14.5. įgyvendinti šiuose nuostatuose nustatytus veiklos tikslus;

14.6. užtikrinti asmens duomenų teisinę apsaugą.

 1. Centras gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

IV SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS, VALDYMAS, ATSAKOMYBĖ

 

 1. Centro veikla organizuojama pagal jos strateginį ir metinį veiklos planus, kuriuos tvirtina Centro direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centrui vadovauja direktorius. Jo pareigybės aprašymas tvirtinamas, jis konkurso būdu į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
 4. Direktorius:

19.1. vadovauja Centro darbui, organizuoja, planuoja, kontroliuoja Centro darbą ir atsako už jo veiklą bei savo funkcijų ir pareigų vykdymą;

19.2. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, skatina juos ir skiria nuobaudas;

19.3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

19.4. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

19.5. nustato Centro darbuotojų atlyginimų, priedų bei priemokų dydžius, neviršydamas Centrui skirtų asignavimų darbo užmokesčiui;

19.6. leidžia įsakymus, organizuoja jų vykdymo kontrolę;

19.7. tvirtina Centro programas ir ataskaitas;

19.8. Centro vardu sudaro sandorius ir atstovauja įstaigai;

19.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

19.10. užtikrina Centro darbuotojų kompetencijos tobulinimą.

19.11. užtikrina Centro darbuotojų darbų saugą;

19.12. tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir asignavimų valdytojo skiriamų lėšų darbo užmokesčiui;

19.13. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės atskaitos būtų teisingos;

19.14. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

 1. Direktoriaus laikinai nesant, Centro direktoriaus pareigas laikinai eiti teisės aktų numatyta tvarka pavedama pavaduotojui arba kitam Centro darbuotojui.
 2. Biudžetinės įstaigos vadovas gali turėti ir kitų jam šiuose nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.
 3. Darbo tarybos (dvišalės), profesinės sąjungos veiklą Centre reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

 1. Centro darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

VI SKYRIUS

CENTRO TURTAS IR LĖŠOS

 

 1. Centras Savivaldybės tarybos sprendimu patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo įstatymų nustatyta tvarka. Įgytas iš Centrui skirtų valstybės bei savivaldybės asignavimų bei kitų finansavimo šaltinių nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas naudojamas ir nurašomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Centro finansavimo šaltiniai:

26.1. savivaldybės biudžeto lėšos;

26.2. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams;

26.3. valstybės institucijų lėšos programoms vykdyti;

26.4. už suteiktas socialines paslaugas gautos lėšos;

26.5. parama vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu;

26.6. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.

 1. Centras lėšas naudoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro direktorius įstatymų numatyta tvarka atsako už programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus, naudojimą.

 

VII SKYRIUS

FINANSINĖS veiklos kontrolė, VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 1. Centro buhalterinė apskaita ir atskaitomybė tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro finansinės veiklos kontrolė atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro direktorius už įstaigos veiklą atsiskaito kiekvienais metais, pateikdamas savininkui metinę įstaigos veiklos ataskaitą.
 4. Įstaigos veiklos priežiūra atliekama teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOS NUOSTATOS

 

 1. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

 

________________________


Tekstas atnaujintas2024-04-19, 21:36:49

Susisiekite su mumis

Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime